O O鈔odku

Struktura organizacyjna (dzia造 merytoryczne)

Dzia Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kierownik: Gra篡na Poloczek
email: agroturystyka@modr.pl

Dzia Ekonomiki i Zarz康zania Gospodarstwem Rolnym
Kierownik: Jan Boczkowski
email: ekonomika@modr.pl

Dzia Technologii Produkcji Rolniczej i Do鈍iadczalnictwa
Kierownik: Ewa Ryjak
email: technologia@modr.pl

Dzia Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony 字odowiska
Kierownik: Józef Rusnak
email: ekologia@modr.pl

Dzia Metodyki Doradztwa, Szkole i Wydawnictw:
     - Zespó Wydawnictw:
       Koordynator: Ma貪orzata Serwaczak
       email: wydawnictwa@modr.pl
     - Zespó Metodyki Doradztwa i Szkole:
       Koordynator: Beata Kosi雟ka-Zachariasz
       email: szkolenia@modr.pl

Dzia Kadr i Organizacji Pracy
Kierownik: Iwona Ko這dziej
email: planowanie@modr.pl

Dzia Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik: Iwona Ko這dziej
email: administracja@modr.pl

Dzia Ksi璕owo軼i
Gówna ksi璕owa: Anna Kwiatkowska
email: ksiegowosc@modr.pl

Dzia Teleinfomatyki
email:

 

Do zada Dzia逝 Technologii Produkcji Rolniczej i Do鈍iadczalnictwa nale篡:
1)     upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnych i innowacyjnych metod technologii produkcji ro郵innej, zwierz璚ej, ogrodniczej, upraw alternatywnych, mechanizacji, budownictwa, bezpiecze雟twa i jako軼i 篡wno軼i oraz do鈍iadczalnictwa, poprzez:
a)    wspieranie PZDR w zakresie dzia豉lno軼i merytorycznej Dzia逝,
b)    doradztwo i informacj w formie tradycyjnej, internetowej i poprzez 鈔odki masowego przekazu,
c)    prowadzenie szkole, kursów i innych form przekazu tre軼i adresowanych dla rolników oraz mieszka鎍ów obszarów wiejskich,
d)    prowadzenie dzia豉lno軼i informacyjnej wspieraj帷ej rozwój zrównowa穎nej produkcji rolniczej, w tym przygotowywanie artykuów, ulotek, broszur i innych materiaów informacyjnych, szkoleniowych i instrukta穎wych;
2)    prowadzenie do鈍iadczalnictwa odmianowego w ramach porejestrowego do鈍iadczalnictwa odmianowego;
3)    wspó逍raca z placówkami naukowymi, firmami, zwi您kami bran穎wymi i instytucjami pracuj帷ymi na rzecz rolnictwa;
4)    opracowywanie planów, ekspertyz, analiz i opracowa;
5)    udzia w realizacji projektów i zada zleconych wynikaj帷ych z odr瑿nych umów zawieranych z instytucjami wspó逍racuj帷ymi z MODR.

Do zada Dzia逝  Ekonomiki i Zarz康zania Gospodarstwem Rolnym nale篡:
1)     upowszechnianie wiedzy i obowi您uj帷ych przepisów prawnych dotycz帷ych korzystania z programów pomocowych UE, popularyzowanie form i zasad rachunku ekonomicznego i rachunkowo軼i w gospodarstwach rolnych, wspieranie procesu restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w tym opiniowanie wniosków i planów przedsi瞝zi耩, analiza sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych, upowszechnianie nowoczesnych metod zarz康zania gospodarstwem rolnym, inicjowanie przedsi瞝zi耩 z zakresu wdra瘸nia innowacji  dotycz帷ych zarz康zania gospodarstwem rolnym, popularyzowanie wiedzy z zakresu ekonomiki i organizacji produkcji oraz podatków i ubezpiecze w rolnictwie, upowszechnianie przepisów dotycz帷ych prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej, w tym tworzenia oraz organizacji i funkcjonowania grup producentów rolnych realizowane  poprzez:
a)    wspieranie PZDR w zakresie dzia豉lno軼i merytorycznej Dzia逝,
b)    doradztwo i informacj w formie tradycyjnej, internetowej i poprzez 鈔odki masowego przekazu,
c)    prowadzenie szkole, kursów i innych form przekazu tre軼i adresowanych dla rolników oraz mieszka鎍ów obszarów wiejskich,
d)    prowadzenie dzia豉lno軼i informacyjnej poprzez przygotowywanie artykuów, ulotek, broszur i innych materiaów informacyjnych, szkoleniowych i instrukta穎wych w tym kalkulacji op豉calno軼i produkcji i analiz kosztów dzia豉lno軼i rolniczej;
2)    uczestnictwo w krajowym systemie pozyskiwania i przetwarzania informacji rynkowych;
3)    prowadzenie rachunkowo軼i rolnej w systemie zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (PL FADN) na terenie województwa ma這polskiego;
4)    wspó逍raca z placówkami naukowymi, firmami, zwi您kami bran穎wymi i instytucjami pracuj帷ymi na rzecz rolnictwa;
5)    opracowywanie planów, ekspertyz, analiz i innych opracowa;
6)    udzia w realizacji projektów i zada zleconych wynikaj帷ych z odr瑿nych umów zawieranych z instytucjami wspó逍racuj帷ymi z MODR.

Do zada Dzia逝 Rozwoju Obszarów Wiejskich nale篡:
1)     upowszechnianie wiedzy i obowi您uj帷ych przepisów prawnych dotycz帷ych wspierania rozwoju pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej, w tym finansowanej 鈔odkami pomocowymi, dzia豉nia na rzecz tworzenia infrastruktury instytucjonalnej na obszarach wiejskich, wspierane wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich gównie poprzez inspirowanie ró積ych form przedsi瑿iorczo軼i, w tym agroturystyki oraz przedsi瞝zi耩 z zakresu ekonomii spo貫cznej, podejmowanie dzia豉 na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego wsi, kreowanie i promowanie produktów regionalnych, poprawa estetyki i stanu sanitarno–higienicznego zagród wiejskich, upowszechnianie racjonalnego i zdrowego stylu 篡cia, promowanie ma貫go przetwórstwa na poziomie gospodarstwa oraz sprzeda篡 bezpo鈔edniej poprzez:
a)    wspieranie PZDR w zakresie dzia豉lno軼i merytorycznej Dzia逝,
b)    doradztwo i informacj w formie tradycyjnej, internetowej oraz poprzez 鈔odki masowego przekazu,
c)    prowadzenie szkole, kursów i innych form przekazu tre軼i adresowanych dla rolników oraz mieszka鎍ów obszarów wiejskich,
d)    prowadzenie dzia豉lno軼i informacyjnej poprzez przygotowywanie artykuów, ulotek, broszur i innych materiaów informacyjnych, szkoleniowych i instrukta穎wych;
2)    wspó逍raca z placówkami naukowymi, firmami, zwi您kami bran穎wymi i instytucjami pracuj帷ymi na rzecz wsi i  rolnictwa;
3)    opracowywanie planów, ekspertyz, analiz i innych opracowa;
4)    udzia w realizacji projektów i zada zleconych wynikaj帷ych z odr瑿nych umów zawieranych z instytucjami wspó逍racuj帷ymi z MODR.

Do zada Dzia逝 Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony 字odowiska nale篡:
1)    upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnych i innowacyjnych metod  produkcji ekologicznej, ochrony 鈔odowiska, programów rolno鈔odowisko-klimatycznych, ochrony przyrody, krajobrazu, bioró積orodno軼i, odnawialnych 廝óde energii, poprzez:
a)    wspieranie dzia豉lno軼i PZDR w zakresie dzia豉lno軼i merytorycznej Dzia逝,
b)    doradztwo i informacj w formie tradycyjnej, i internetowej oraz poprzez 鈔odki masowego przekazu,
c)    prowadzenie szkole, kursów i innych form przekazu tre軼i adresowanych dla rolników oraz mieszka鎍ów obszarów wiejskich,
d)    prowadzenie dzia豉lno軼i informacyjnej wspieraj帷ej rozwój ekologicznej produkcji rolniczej, w tym przygotowywanie artykuów, ulotek, broszur i innych materiaów informacyjnych, szkoleniowych i instrukta穎wych;
2)    wspó逍raca z placówkami naukowymi, firmami, zwi您kami bran穎wymi i instytucjami pracuj帷ymi na rzecz rolnictwa,  ochrony przyrody i 鈔odowiska;
3)    opracowywanie planów, ekspertyz, analiz i opracowa, a tak瞠 sporz康zanie planów nawozowych, rolno 鈔odowisko-klimatycznych;
4)    udzia w realizacji projektów i zada zleconych wynikaj帷ych z odr瑿nych umów zawieranych z instytucjami wspó逍racuj帷ymi z MODR.

Do zada Dzia逝 Metodyki Doradztwa, Szkole i Wydawnictw nale篡:
1)     podnoszenie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników O鈔odka,  koordynacja, opracowywanie  i nadzór w zakresie sporz康zania przez poszczególne komórki rocznego programu dzia豉lno軼i doradczej O鈔odka oraz sprawozda okresowych z dzia豉lno軼i doradczej O鈔odka,  prowadzenie bie膨cej kontroli realizowanych zada pod kontem ich terminowo軼i, jako軼i i przydatno軼i do celów okre郵onych przez MODR, promocja dzia豉lno軼i O鈔odka wynikaj帷a z realizacji polityki pa雟twa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz prowadzenie dzia豉lno軼i wydawniczej na zasadach okre郵onych w programie dzia豉lno軼i O鈔odka realizowane  poprzez:
a)    wspieranie dzia豉lno軼i organizacyjnej i merytorycznej PZDR w zakresie potrzeb szkoleniowych poprzez udost瘼nianie informacji z  bazy dydaktyczno-szkoleniowej zasobów O鈔odka b璠帷ych w dyspozycji dzia逝,
b)    wspieranie dzia豉lno軼i PZDR w zakresie metodycznym i dydaktycznym,
c)    kierowanie pracowników O鈔odka na szkolenia organizowane przez jednostki zewn皻rzne zgodnie z potrzebami O鈔odka w uzgodnieniu z Dyrektorem lub jego zast瘼c,
d)    koordynacja doskonalenia zawodowego kadry w豉snej w ramach tzw. „軼ie磬i kariery zawodowej”,
e)    opracowywanie materiaów informacyjno-szkoleniowych z zakresu doradztwa i szkole,
f)    prowadzenie hospitacji szkole i kursów organizowanych przez MODR,
g)    bie膨ca kontrola realizacji programu dzia豉lno軼i przez poszczególne komórki organizacyjne,
h)    wspieranie komórek organizacyjnych O鈔odka w zakresie programowania dzia豉lno軼i merytorycznej opartej o obowi您uj帷e standardy dotycz帷e metodyki doradztwa,
i)    rozpoznawanie oczekiwa edukacyjnych mieszka鎍ów obszarów wiejskich i dostosowywanie do nich oferty szkoleniowej,
j)    przygotowywanie ulotek i innych materiaów informacyjnych wspieraj帷ych metodycznie i dydaktycznie prowadzon przez PZDR i inne komórki organizacyjne O鈔odka dzia豉lno嗆 szkoleniow i informacyjno – doradcz,
k)    przygotowywanie programów pobytu w województwie ma這polskim grup zorganizowanych rolników we wspó逍racy z PZDR i innymi komórkami organizacyjnymi O鈔odka,
l)    gromadzenie dokumentacji prasowej i informacyjnej na temat dzia豉lno軼i O鈔odka,
)    projektowanie i redagowanie wydawnictw w豉snych O鈔odka oraz obs逝ga poligraficzna tj.:
-    wspó逍raca z innymi komórkami organizacyjnymi O鈔odka w zakresie redagowania wydawnictw w豉snych,
-    redakcja i sk豉d komputerowy miesi璚znika O鈔odka „Doradca”,
-    redakcja i sk豉d komputerowy materiaów promocyjno-informacyjnych i merytorycznych O鈔odka (broszur, folderów, katalogów, ulotek, zaprosze, itp.);
m)    redakcja i aktualizacja strony internetowej www.modr.pl, Biuletynu Informacji Publicznej O鈔odka oraz wspó逍raca redakcyjna z bran穎wymi portalami internetowymi,
n)    opracowywanie kalendarza imprez wojewódzkich i powiatowych,
o)    przygotowywanie i wykonywanie prezentacji, w tym multimedialnych, w zakresie zada podejmowanych i realizowanych przez O鈔odek,
p)    organizacja kolporta簑 miesi璚znika „Doradca” oraz pozosta造ch wydawnictw O鈔odka,
r)    organizacja i obs逝ga stoisk promocyjno-informacyjnych, wspó這rganizowanie wystaw, kiermaszy, itp., projektowanie i realizacja systemu identyfikacji wizualnej O鈔odka;
2)    wspó逍raca  z placówkami naukowymi, instytucjami szkoleniowymi, 鈔odkami masowego przekazu i innymi podmiotami zewn皻rznymi w zakresie tematyki realizowanej przez dzia;
3)    udzia w realizacji projektów i zada zleconych wynikaj帷ych z odr瑿nych umów zawieranych z instytucjami wspó逍racuj帷ymi z MODR.

Do zada Dzia逝 Administracyjno–Gospodarczego nale篡:
1)    zarz康zanie maj徠kiem O鈔odka i infrastruktur techniczn, obs逝ga kancelaryjno-biurowa O鈔odka i udzielanie pomocy organizacyjnej kierownictwu oraz komórkom organizacyjnym O鈔odka w zakresie spraw administracyjnych poprzez:
a)    鈍iadczenie us逝g noclegowych,
b)   prowadzenie archiwum zak豉dowego O鈔odka oraz archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami w tym zakresie,
c)    nadzór i koordynacja spraw zwi您anych z wewn皻rznymi potrzebami transportowymi oraz rozliczanie transportu,
d)    realizacja zakupów z zgodnie z ustaw o zamówieniach publicznych oraz prowadzenie gospodarki magazynowej w tym zakresie,
e)    zabezpieczenie pomieszcze biurowych wraz z wyposa瞠niem na potrzeby PZDR;
2)    udzia w realizacji projektów i zada zleconych wynikaj帷ych z odr瑿nych umów zawieranych z instytucjami wspó逍racuj帷ymi z MODR.

Do zada Dzia逝 Teleinformatyki nale篡:
1)    administrowanie systemami informatycznymi i teleinformatycznymi w MODR, w tym systemami obs逝guj帷ymi planowanie i sprawozdawczo嗆, finanse, kadry oraz u篡tkowane w O鈔odku bazy danych;
2)    nadzór techniczny nad sprz皻em komputerowym i systemami 陰czno軼i internetowej, w szczególno軼i okresowe przegl康y sprz皻u, nadzór nad serwisem, koordynacja zakupów sprz皻u wraz z okre郵eniem potrzeb O鈔odka w tym zakresie, opiniowanie likwidacji sprz皻u komputerowego;
3)    wdra瘸nie oprogramowania i systemów antywirusowych, a tak瞠 aktualizacje oprogramowania;
4)    wspomaganie pracowników MODR w zakresie obs逝gi sprz皻u i oprogramowania;
5)    zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w tym bezpiecze雟twa danych gromadzonych w MODR;
6)    aktualizacja strony www MODR przy wspó逍racy z innymi dzia豉mi;
7)    kontrola legalno軼i oprogramowania;
8)    utrzymanie sprawno軼i skrzynek e-mail;
9)    nadzór nad zawieranymi umowami dot. us逝g internetowych.

Do zada Dzia逝 Ksi璕owo軼i nale篡:
1)    zorganizowanie i prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o w豉軼iwe przepisy;
2)    opisanie przyj皻ych zasad ksi璕owo軼i w formie instrukcji zak豉dowych oraz ich aktualizowanie, opracowywanie wzorów druków i dokumentów;
3)    opracowywanie bie膨cych analiz, kalkulacji, ewidencji maj徠ku trwa貫go oraz wyposa瞠nia  drog inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów  i pasywów;
4)    dokonywanie rozlicze przychodów i rozchodów O鈔odka w zakresie dzia豉lno軼i bie膨cej, inwestycyjnej, dzia豉lno軼i gospodarczej oraz gospodarowanie zak豉dowym funduszem 鈍iadcze socjalnych;
5)    sprawowanie kontroli zarz康czej (wewn皻rznej) w zakresie:
a)    kontroli formalnej dokumentów zwi您anych z wydawaniem 鈔odków pieni篹nych  i warto軼i materialnych,
b)    organizowaniu obrotu pieni篹nego na rachunkach bankowych,
c)    kontroli formalnej zwi您anej z obrotem maj徠kiem O鈔odka,
d)    kontroli operacji gospodarczych stanowi帷ych przedmiot ksi璕owania;
6)    wykonywanie obs逝gi O鈔odka w zakresie naliczania wynagrodze, 鈍iadcze, zasi趾ów oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie, rozliczanie podatków, kosztów podró篡 s逝瘺owych, rozlicze z ZUS;
7)    opracowywanie projektu rocznego planu finansowego i bie膨ca analiza jego realizacji;
8)    sporz康zanie sprawozda finansowych i rzeczowych, w tym sprawozda kwartalnych i rocznego sprawozdania finansowego z dzia豉lno軼i O鈔odka;
9)    przekazywanie Dyrektorowi informacji o zauwa穎nych nieprawid這wo軼iach dotycz帷ych gospodarki materia這wej i finansowej O鈔odka.

Do zada Dzia逝 Kadr i Organizacji Pracy nale篡:
1)    prowadzenie ca這kszta速u zagadnie zwi您anych z polityk zatrudnienia, spraw kadrowych i socjalno - bytowych pracowników oraz spraw z zakresu ubezpiecze spo貫cznych, udzielanie pomocy organizacyjnej kierownictwu O鈔odka, w tym zabezpieczenie organizacyjne pracy Dyrekcji oraz poszczególnych komórek organizacyjnych, szczególnie w zakresie obs逝gi kancelaryjnej realizowane poprzez:
a)    prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników O鈔odka zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa,
b)    opracowywanie projektów regulaminów i zarz康ze wewn皻rznych Dyrektora,
c)    programowanie dzia豉lno軼i O鈔odka w zakresie realizacji zada i organizacji pracy oraz przegotowywanie w豉軼iwych sprawozda, analiz i informacji,
d)    obs逝ga organizacyjno-techniczna Rady Spo貫cznej Doradztwa Rolniczego,
e)    prowadzenie nadzoru nad trybem wykonywania czynno軼i kancelaryjnych w O鈔odku,
f)    prowadzenie kontroli zarz康czej (wewn皻rznej) w O鈔odku, zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem kontroli wewn皻rznej w zakresie:
-    dzia豉lno軼i merytorycznej komórek organizacyjnych O鈔odka oraz jej zgodno軼i z zatwierdzonym rocznym programem dzia豉lno軼i doradczej,
-    dyscypliny pracy pracowników komórek organizacyjnych O鈔odka,
-    prawid這wo軼i prowadzenia dokumentacji w komórkach organizacyjnych O鈔odka;
2)    udzia w realizacji projektów i zada zleconych wynikaj帷ych z odr瑿nych umów zawieranych z instytucjami wspó逍racuj帷ymi z MODR.