Prognozy cen rynkowych

ďťż

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH

Prognozy opracowywane są przez zespół ekspertów powoływanych przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego

Obejmują one przewidywane zmiany cen rynkowych zbóż, żywca wieprzowego i wołowego oraz mleka i jego przetworów na tle przewidywanych czynników popytowo-podażowych wpływających na ich poziom.


[1]