Wiadomości

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa administruje funduszami promocji produktów rolno-spożywczych

Fundusze promocji powołano w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach krajowym i zagranicznych. Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję składającą się z 9 członków – przedstawicieli: przetwórców produktów rolnych, producentów rolnych oraz izb rolniczych.

Do kompetencji komisji zarządzających funduszami promocji należy:

•    reprezentowanie interesów branż, których dotyczą fundusze promocji;

•    ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu określających szczegółowe warunki i tryb przedkładania propozycji programów oraz działań;

•    opracowywanie planu finansowego funduszu;

•    sporządzanie sprawozdania rzeczowego funduszu;

•    uchwalanie regulaminu danej komisji;

•    opracowywanie strategii promocji dla branż;

•    przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych:

o    regulaminu danej komisji,

o    zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji,

o    sprawozdania rzeczowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego,

o    strategii promocji opracowanej dla branży.

Na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2160) utworzono 9 odrębnych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tj.:

•    Fundusz Promocji Mleka,

•    Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,

•    Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,

•    Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,

•    Fundusz Promocji Mięsa Owczego,

•    Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,

•    Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,

•    Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,

•    Fundusz Promocji Ryb.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa administruje funduszami promocji, obsługuje rachunki bankowe poszczególnych funduszy, zapewnia obsługę prawną i biurową funduszy promocji. Fundusze promocji to wsparcie dla poszczególnych sektorów branży rolno-spożywczej. Producenci i przetwórcy mogą dzięki funduszom promować na rynku krajowym i zagranicznym polskie produkty rolno-spożywcze. Organizacje branżowe prowadzą dzięki finansowemu wsparciu funduszy działania informacyjno-promocyjne skierowane do konsumentów celem zwiększenia spożycia wysokiej jakości produktów krajowych.

Fundusze promocji tworzone są z wpłat przedsiębiorców i producentów rolnych, którzy zarejestrowani są w Ewidencji Producentów prowadzonej przez biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania wpłat na fundusze promocji, ponadto są zobowiązani do złożenia do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa deklaracji, w której określają kwotę wpłat na fundusze promocji pobraną od dostawców i kwotę wpłat naliczoną do odprowadzenia.

Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka ustalone są w wysokości 0,001 zł od każdego kg skupionego mleka. Wpłaty na pozostałe fundusze promocji wynoszą 0,1% wartości netto skupu zwierząt żywych tj. świń, bydła, koni, owiec, drobiu, ryb oraz zbóż, owoców i warzyw.

Przedsiębiorcy winni wpłacać należności na fundusze promocji w terminie nie później niż do 25 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału, w którym dokonano naliczenia i pobrania należności od swoich dostawców. Niewnoszenie wpłat na fundusze promocji w określonym terminie podlega sankcjom zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa. Jeżeli w wyniku postępowania podatkowego zostanie stwierdzone, że podatnik nie zapłacił w całości lub części należnego zobowiązania albo nie złożył deklaracji, organ podatkowy wyda decyzję, w której określi wysokość zobowiązania podatkowego, uwzględniając również kwotę odsetek za zwłokę należnych od tego zobowiązania.

Szczegółowe informacje nt. wpłat na rzecz funduszy promocji produktów rolno-spożywczych można uzyskać na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa www.kowr.gov.pl. lub w Oddziale Terenowym KOWR w Krakowie, ul. Mogilska 104 tel. 12 4240940


Grażyna Poloczek


| Opracowane przez Admin |